Culturele waardenkaart

De Culturele Waardenkaart is een model dat het mogelijk maakt om:

  • de kracht van een culturele of maatschappelijke organisatie in beeld te brengen door de functie en het profiel van de organisatie vast te stellen;
  • het culturele/maatschappelijke en het zakelijke functioneren door te lichten;
  • het gesprek te voeren over het prestatieniveau, de sterke en minder sterke punten van het functioneren, de kansen en risico’s, de wenselijke ontwikkeling en de prioriteitstelling;
  • eventuele verbeterplannen op te stellen en daar afspraken over te maken;
  • een overzichtelijk dashboard op te stellen aan de hand waarvan de instelling haar waarden en de balans tussen die waarden kan blijven monitoren.

De gedachte is dat iedere culturele of maatschappelijke organisatie een diamant is met een aantal facetten (waarden), die onderling aan elkaar verbonden zijn en waartussen een gezonde balans hoort te bestaan. De Culturele Waardenkaart bestaat uit onderling samenhangende waarden die elk een aantal succesfactoren kennen. Samen vormen deze de items van het dashboard voor de organisatie.

Het gaat om de volgende zes waarden: bestuurskracht, culturele kracht, financiële kracht, ondernemende en innovatieve kracht, personele kracht en gastheerkracht. Door het licht te laten vallen op al die verschillende facetten en op deze wijze zowel het culturele als het zakelijke deel van de instelling in een evenwichtige samenhang te bekijken, kan een objectief oordeel worden geveld over de sterke en zwakke punten en kunnen vervolgens de verbeterpunten in een onderling perspectief worden gezet en worden uitgezet in de tijd.
Het gaat er vooral om, te komen tot een selectie van die verbeterpunten die het meest belangrijk en urgent zijn.

Bestuurskracht
De waarde ‘bestuurskracht’ is de spiegel van de eigen kracht van de instelling en de mate waarin zij die verbindt met de zeggenschap (de eigenaar, de opdrachtgevers en/of de subsidieverleners). Bij de eigen kracht spelen zaken als: governance; vermogen, eigendom en onderhoud gebouwen; missie, visie en strategie; en interne besturing. Bij de verbinding met de zeggenschap gaat het om de mate waarin de instelling de relatie met haar eigenaar, opdrachtgevers en/of de subsidieverleners vormgeeft en onderhoudt. Het gaat daarbij ook om de vraag hoe die relatie aan beide zijden wordt gevoeld.

Culturele kracht
De waarde ‘culturele kracht’ weerspiegelt de kracht van de programmering en van de marketing. Bij de programmering gaat het om de breedte, de diepte en het publieksbereik; de verbinding met de stad en de regio; de verbinding met andere lokale manifestaties en activiteiten; de mate waarin wordt gespiegeld met behulp van experts van buiten; de uitstraling naar de stad en de regio; en het directe voorstellings- of maatschappelijke resultaat. Bij de marketing spelen zaken als: de balans met de programmering, de kaartverkoop en de markt; en de inzet op verkoop en sponsoring.

Financiële kracht
De waarde ’financiële kracht’ geeft een weerspiegeling van het vermogen, de exploitatie, en de financiële analyse. Bij het vermogen gaat het vooral om de ontwikkeling van de vermogenspositie, mede in relatie tot het risicoprofiel. Bij de exploitatie speelt de verhouding tussen baten en lasten, in statisch en dynamisch opzicht. Daarbij spelen aspecten als horeca, verhuur, sponsoring en overige inkomsten. Bij de financiële analyse spelen: de aanwezigheid, de actualiteit en het gebruik van alle relevante basisinformatie op basis waarvan wordt gestuurd en gemonitord.

Ondernemende en innoverende kracht
De waarde ‘ondernemende en innoverende kracht’ is de spiegel van de houding en de acties op het gebied van innoveren (voortdurend verbeteren en vernieuwen) en ondernemen (pakken kansen, beheersen risico’s). Het gaat daarbij om het ondernemen en innoveren op alle aspecten die zich weerspiegelen in elk van de vijf andere waarden. Deze waarde geeft de mate weer waarin de instelling in staat is zich in dynamisch opzicht tijdig aan te passen aan ontwikkelingen in haar omgeving.

Personele kracht
De waarde ‘personele kracht’ weerspiegelt de kracht van de organisatie en het personeel. Bij de organisatie speelt met name de aansluiting op missie, visie en strategie, en op de interne besturing. Bij het personeel gaat het om de kwantiteit en kwaliteit van het personeel (intern, extern en vrijwilligers) en de mate waarin dat gemotiveerd is en toegerust.

Gastheerkracht
De waarde ‘gastheerkracht’ weerspiegelt de mate van tevredenheid van gasten, artiesten en impresariaten, de buurt, de leveranciers en de sponsors. Het gaat hierbij ook om de mate waarin en de wijze waarop die tevredenheid wordt vastgesteld en omgezet in acties.