Overige publicaties

“Problemen door onvoldoende zicht op financiën, Sturingsinformatie broodnodig voor marktgefinancierde ouderenorganisaties”, met D. Plijter, W. Bakker en T. van der Meulen, in Zorg en Ondernemen, juni 2006.

“Waar heeft u trek in? Bezuinigingen: snoeien of gesnoeid worden?”, Stadswerk 2/2005

‘Komt de bedreiging van buiten of van binnen?”, column over openbare veiligheid in Focus Haaglanden, december 2004

“Regels en piketpalen in het duale stelsel”, met R.E. van Unen en G.H. Huisman, in B&G december 2003

“Provincie Noord-Holland vernieuwt financieel toezicht”, met J.W. de Vos, in B&G maart 1997

Redactie van: “Comptabiliteitsvoorschriften voor gemeenten en provincies”, tweede druk, Nederlandse staatswetten, editie Schuurman en Jordens 4-II, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1995, ISBN 90 271. 4L28 2; met Y. Adel, in de periode 1995-1997

“Toezicht en aansprakelijkheid”, opgenomen in: “Openbaar bestuur en aansprakelijkheid”, J.B.J.M. ten Berge e.a., Raad voor het binnenlands bestuur, SDU uitgeverij, Den Haag, 1995, ISBN 90 399 0830 3

“Single-audit een zaak van wederzijds vertrouwen”, in B&G mei/ juni 1993

“Single audit; over bestuurlijke oplossingen voor technische problemen”, in De Accountant, juni 1993

“Van centrumfunctie naar centrumgemeente; over het verdeelstelsel van het Gemeentefonds”, in Trendbeeld, december 1992

“Gemeentefonds en comptabiliteitsvoorschriften…in verandering”, in BMI-magazine, oktober 1992

Reactie aan de commissie voor de rijksuitgaven over de herinvoering van de kapitaaldienst, opgenomen als nr. 9 in “Vraagpuntennotitie herinvoering kapitaaldienst”, Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 616, nr. 2

“Een reële norm voor het Gemeentefonds, met A.J. Waterbolk, in Openbare Uitgaven, 1990/2

“De twee gezichten van een januskop; beschouwing over de Wet Financiering Lagere Overheid”, in B&G, januari 1990

Redactie van: “Het zakgeld van de gemeenten; 60 jaar Gemeentefonds”, Ministerie van Binnenlandse Zaken, ‘s-Gravenhage, 1989, ISBN 90 346 21502; met G.I,I. Batelaan en A.J. Waterbolk

“Naar een nieuwe opzet van de rijksbegroting”, in Financieel Overheidsbeheer, 1987/5

“Specifieke uitkeringen: wat is het alternatief?”, in B&G, mei/juni 1987

“Specifieke uitkeringen: regeringsbeleid 1980-1986”, in B&G, april 1987

“Coöperatiewezen”, opgenomen in: “Hyperinflatie op IJsland”, Faculteit der Economische Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, 1980